Regulamin sklepu „Lawendowy Bazar”

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży 

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Lawendowy Bazar;

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://lawendowybazar.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie lawendowybazar.pl

Sprzedawca - oznacza spółkę działającą pod nazwą Bridartis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wesołowie, gmina Zakliczyn, powiat Tarnowski, woj. Małopolskie, adres: Wesołów 47, 32-840 Zakliczyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000835936, NIP: 8733275091, REGON: 38585315800000;, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego. 

Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Bridartis Sp. z o.o., a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie. 
 2. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. 

§ 3 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży. 
 2. Zamówienia można składać przez stronę internetową wypełniając formularz zamówienia na stronie.
 3. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu  przez cały rok. Zamówienia składane w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty oraz  w niedziele i w święta rozpatrywane będą od najbliższego dnia roboczego. Zamówienia realizowane są maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych, najczęściej jednak do 24 godzin od złożenia zamówienia.
 4. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terytorium Polski. W innym przypadku, np.w przypadku chęci zamówienia i dostarczenia przesyłki do innego kraju, przed złożeniem zamówienia wymagany jest kontakt (mailowy lub telefoniczny) w celu ustalenia szczegółów.
 5. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu i adresu e-mail. Po złożeniu zamówienia otrzymacie Państwo e-mail z prośbą o jego potwierdzenie.
 6. Zamówienia nie potwierdzone nie zostaną zrealizowane. Może się zdarzyć, że Państwa adresy e-mailowe są wpisane nieprawidłowo, w przypadku niepotwierdzonego zamówienia w przeciągu 3 dni będziemy się kontaktować z Państwem telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia lub jego ewentualnego anulowania.
 7. Zamówienie produktu jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty i z wyrażeniem zgody na dobrowolne zawarcie umowy kupna-sprzedaży, a także oświadczeniem o znajomości regulaminu działalności sklepu i jego przestrzeganiu. 
 8. Wszystkie towary dostępne w sklepie„Lawendowy Bazar” pochodzą z legalnych źródeł.
 9. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia. 
 10. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji
 11. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

§ 4 Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamówienia realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich. Kosztami dostawy obciążony zostaje Kupujący, chyba, że zaznaczono inaczej. Koszty dostawy określone są w cenniku dostawy.
 3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia
 4. Zgodnie z art. Art. 491. § 1. Kodeksu Cywilnego w przypadku nieodebrania przesyłki, powtórna wysyłka możliwa jest wyłącznie po uiszczeniu przez Kupującego kwoty ponownego kosztu wysyłki oraz opłaty za zwrot przesyłki naliczanej zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej/poczty.
 5. Przy odbiorze paczki prosimy sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona lub czy nie brakuje towaru . W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia czy braku, należy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa zgadza się z zamówieniem i czy nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się zgniecione, ubite, czegoś brakuje itp., należy w obecności doręczyciela spisać protokół reklamacyjny. 
 6. W przypadku stwierdzenia niekompletności towaru lub niezgodności towaru z zamówieniem, należy spisać formularz reklamacyjny POBIERZ, a następnie złożyć zgłoszenie reklamacyjne na adres info@lawendowybazar.pl.  Jeśli reklamacja dotyczy uszkodzenia podczas transportu prosimy o dołączenie protokołu reklamacyjnego. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru ponosi klient, zaś sklep zwraca koszty towaru oraz najtańszej formy przesyłki dostępnej w sklepie natychmiast po otrzymaniu paczki i rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Prosimy przed odesłaniem towaru skontaktować się z nami pod nr telefonu 888 264 460 lub e-mailem (info@lawendowybazar.pl). Pozwoli to na ustalenie właściwej procedury reklamacji.

§ 5 Płatności

 1. Możliwe są następujące formy płatności: zwykłym przelewem i przelewy24.
 2. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby kupującej oraz numer zamówienia. Wysyłka za pobraniem możliwa jest tylko w wyjątkowych sytuacjach. Sklep „Lawendowy Bazar” zastrzega sobie prawo do odmowy wysłania zamówienia za pobraniem.
 3. Brak wpłaty należności za zamówienie w ciągu 3-5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia powoduje jego anulowanie.

§ 6 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny , składając stosowne oświadczenie na piśmie.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Bridartis Sp. z o.o., Wesołów 47, 32-840 Zakliczyn
 4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

§ 7 Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Bridartis Sp z o.o., jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@lawendowybazar.pl. Bridartis Sp. z o.o., zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Formularz reklamacyjny jest zawarty w pkt. § Dostawa.

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach składanych zamówień oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie składania zamówienia uniemożliwia jego złożenie i realizację.
 5. Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

 § 9 Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Bridartis Sp. z o.o., a  Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.